Hurra fordi Danmark passer på strand og skov – og giver os alle lov til at bruge dem!

(English extract below)

Danmarks strande, natur, offentlig adgang, Kirsten Bukager

En af de ting jeg sætter stor pris ved Danmark er Naturbeskyttelsesloven, som udspringer af den første naturfredningslov fra 1917, og som beskytter og sikrer offentlig adgang til strande og skove.

Særligt glad bliver jeg for den ‘danske model’, når jeg sammenligner med lande, hvor kyststrækninger er ødelagt af industri eller hegnet ind af hotelkomplekser. Eller når jeg oplever badebyer som Brighton i England og Scheveningen i Holland, hvor strandene minder om kæmpe tivolier med asfaltbelagte promenader fyldt med boder, cafeer, restauranter og gøgl. Det kan selvfølgelig være ret underholdende, men jeg foretrækker naturstrande, og jeg nyder at have fri adgang til disse over hele Danmark.

Strandejere; vis lidt borgersind

For et par uger siden løb jeg en tur langs Mølleåen ud til Øresund i det skønne juli-vejr, opsat på at tage mig en dukkert inden hjemturen. Jeg krydsede Strandvejen og mødte det ene hegn og “privat strand – ingen adgang”-skilt efter det andet! Heldigvis var der en åbning mellem hegnene, hvor jeg kunne gå ned til stranden og hoppe i vandet. Den åbne strandstrækning var vel 50 meter, med “privat”-skilte til begge sider, og hegn til den ene side.

Jeg tog et foto af det ene skilt, simpelthen fordi jeg blev nysgerrig efter at vide, og skilte-og strandejeren virkelig har retten på sin side, når vedkommende påstår at “ophold er ikke tilladt jvf. naturbeskyttelsesloven §22 stk. 4”.

Hvad siger loven?

Naturbeskyttelsesloven §22 siger, at: “Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning”. Og når skilteejeren forbyder offentlig adgang på hans private strand med begrundelse i paragraffens stk. 4, er det vist at stramme den, for reglen siger: “På privatejede strandbredder og kyststrækninger må ophold og badning ikke finde sted inden for 50 m fra beboelsesbygninger”. Den eneste bebyggelse i nærheden af skiltet var den forfaldne pavillon, som ses øverst til venstre i billedet, og den er næppe godkendt til beboelse.

Derimod står der i samme paragraf, stk. 3, at: “Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres”, så de private strandejere har åbenbart ikke ret til at spærre stranden af med hegn. Det samme gælder i øvrigt private badebroer, for i kystbeskyttelseslovens §19 Stk. 3 står følgende: “Bade- og bådebroer efter stk. 1 og 2 må ikke anlægges sådan, at de hindrer eller vanskeliggør almenhedens færdsels- og opholdsret efter naturbeskyttelsesloven §§ 22-26.”

Nok om paragraffer, det handler også om holdning

Uanset hvad reglerne siger, ville det klæde både strandene og de private strandejere at få fjernet hegn, kæder og hvad der ellers er sat op til at forhindre dig og mig i at tage en dukkert. Den offentlige adgang til danske strande og skove er jo til glæde for os alle, over hele landet, inklusiv dem som ejer et par meter af kysten.

English extract: 

Hooray for Denmark’s protection of – and public access to – beach and forest.

One of the things I appreciate about Denmark is the Nature Protection Act, which protects and ensures public access to beaches and forests. Especially when I compare with countries where the coastlines are destroyed by industry or fenced in by hotel complexes. Or when I experience seaside resorts like Brighton in England and Scheveningen in the Netherlands, where beaches look like giant fairgrounds with asphalt covered promenades filled with stalls, cafes, and restaurants. Entertaining, but I prefer natural beaches, and I enjoy having free access to these in Denmark.

A few weeks ago, I went for a run and wanted to take a dip in Øresund (East coast of Denmark) before returning home. I met one fence and “private beach – no entry” sign after another! Fortunately, there was an opening between the fences where I could go down to the beach and jump in the water. The open stretch of beach was probably 50 feet, with “private” signs on both sides, and fence to one side. I was curious to find out, if the owner is right in claiming: “Stay is not allowed, according to Nature Protection Act §22 paragraph. 4”.

Nature Protection Act §22 says: “Beach widths and other coastlines are open to traffic on foot, short-stay and bathing.” And, paragraph 4 says: “On privately owned beach shores and coastlines stay and bathing is not allowed within 50 meters from residential buildings.” The only development in vicinity of the sign was the ramshackle pavilion seen in the top left of the picture, and it is hardly approved for habitation.

By contrast, in the same paragraph, paragraph. 3 says that: “Public access should not be prevented or impeded” so the private beach owners have obviously no right to block the beach of the fence.

No matter what the rules say, it would suit the beaches and the private beach owners to remove fences, chains and whatever else is set up to prevent you and me from taking a dip. Public access to Danish beaches and forests are to the delight of all of us, all over the country, including those people who own a few meters of the coast.

More posts on environment here

By Kirsten Bukager

I am a Danish writer and visual artist. After several years in The Netherlands, I am back in my home country. M.Sc. in International Business Administration and Modern Languages fra Copenhagen Business School, Communication and Online Journalism studies at Webster University and London School of Journalism. Bachelor in Education. I have worked with communications and marketing for many years, and recently changed path to teaching (Danish language, Art, Social Studies). I have always had a creative mind and filled many drawing blocks and canvases. I write for pleasure. Most of my stories are about places and people I encounter on journeys around the world. I have an eye for cultural and social subtleties, and I am especially interested in travel and the arts. Drop me a line if you are interested in my art, my teaching, or if you have a question or comment. And feel free to follow me on Instagram.